Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών

Τι είναι:

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας γλωσσικών μαθημάτων, οδηγιών για τη σύνταξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών, εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων κ.τ.λ. για ολόκληρη την Ευρώπη. Περιγράφει με περιεκτικό τρόπο τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα για επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Στόχος του Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να διασαφηνίσει το πώς οι τίτλοι διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών αντιστοιχούν μεταξύ τους και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση του επιπέδου γνώσης των γλωσσών και την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά τους τίτλους σας πιο εύχρηστους και αυξάνει την επαγγελματική σας ευελιξία. Είναι μεγάλης αξίας, όχι μόνο για τους κατόχους των τίτλων, αλλά και για τους εργοδότες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς. Τα διπλώματα ξένων γλωσσών χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

  • το βασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή
  • το μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές
  • το προχωρημένο (C1-C2) επίπεδο που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές.

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας διαφωτίσει σχετικά με τις αντιστοιχίες μεταξύ των διπλωμάτων των πέντε βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών.

Επίπεδα Αγγλικά Γαλλικά Ιταλικά Γερμανικά Ισπανικά
C2 Proficiency ** DALF C2 ** CELI 5 ** KDS ** Superior **
C1 Advanced DALF C1 CELI 4 Goethe Zertifikat C1 *  
B2 Lower DELF B2 CELI 3 Goethe Zertifikat B2 * Intermedio
B1 PET DELF B1 CELI 2 Zertifikat Deutsch  
A2 KET DELF A2 CELI 1 Start Deutsch 2 Inicial
A1   DELF A1 CELI 1 Start Deutsch 1  

* Τα διπλώματα GOETHE ZERTIFIKAT C1 και B2 αντικατέστησαν το προϋπάρχον ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG.

** Με τα παραπάνω διπλώματα κάποιος αποκτάει επάρκεια στις αντίστοιχες γλώσσες.

Γερμανικά | ASSOS

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Μέτρια γνώση

Α1

Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και στοιχειώδεις φράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση απτών και συγκεκριμένων αναγκών. Είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήσει, να κάνει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις για προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο υπό τον όρο ότι ο συνομιλητής είναι πρόθυμος να βοηθήσει μιλώντας αργά και καθαρά.

Α2

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που αφορούν ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως στοιχειώδεις προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και εργασία. Μπορεί να επικοινωνήσει σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και συνήθη θέματα. Είναι σε θέση να περιγράψει με απλούς όρους το παρελθόν του, το κοντινό του περιβάλλον και ζητήματα άμεσης ανάγκης.

 

Καλή γνώση

Β1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία συνήθους και σαφούς πληροφορίας για οικεία θέματα εργασίας, σχολείου και ελεύθερου χρόνου. Είναι σε θέση να χειριστεί τις περισσότερες των περιπτώσεων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά δομημένο κείμενο για οικεία ή ενδιαφέροντα για το χρήστη θέματα και να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα και φιλοδοξίες, καθώς και να αιτιολογήσει και να εξηγήσει με συντομία απόψεις και σχέδια.

Β2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες περίπλοκου κειμένου για αφηρημένα και μη θέματα, καθώς και τεχνικής συζήτησης του τομέα της ειδίκευσής του. Ως ένα βαθμό μπορεί να συνεννοείται με ευφράδεια και αυθορμητισμό με native speakers. Είναι σε θέση να παράγει σαφές και λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη επίκαιρου ενδιαφέροντος, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων.

 

Άριστη γνώση

C1

Μπορεί να κατανοήσει απαιτητικά κείμενα και να διακρίνει το υποκρυπτόμενο νόημα, να εκφραστεί αυθόρμητα και με ευφράδεια και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Παράγει σαφές, καλοδιατυπωμένο και λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση συνδετικών φράσεων και λογικών δομών.

C2

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία γραπτό και προφορικό λόγο και να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες προφορικές και γραπτές πηγές, αναδομώντας επιχειρήματα και αφηγήσεις με λογικό ειρμό. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, επακριβώς και με ευφράδεια, ξεχωρίζοντας τις λεπτότερες νοηματικές αποχρώσεις σε περίπλοκες καταστάσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.

 

(α) Καλή γνώση (Β2):

* FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

* BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

* INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

* BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge local Examinations Syndicate (UCLES).

* (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

* LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.

* CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

* CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR –και – CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και – CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

* TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία 505 – 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.

* EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

* OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Commmon European Framework equivalent level B2).

* ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

* Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

* Test of Interactive English, B2 + Level.

* Test of Interactive English, B2 + Level.

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

* CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

* BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

* INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELSTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

* BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

* LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 – ADVANCED COMMUNICATION – του EDEXCEL.

* CERTIFICATE IN INTERGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

* CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT – και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

* ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, NH – USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

* TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.

* EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

* OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

* ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

* Test of Interactive English, C1 + Level.

* Test of Interactive English, C1 + Level.

 

(γ) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

* CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

* BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

* INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

* CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

* LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL.

* ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

* CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

* OCBW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

* ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

* Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

Test of Interactive English, C2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην τω ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(α) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(β) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της Χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

TOEΙC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΜΕΡΗ: LΙSTENING ΚΑΙ READING

(200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

TOEIC: Μέγιστο δυνατό score: 990

Score: 405+

Α.Σ.Ε.Π.: Μέτρια Γνώση (Επίπεδο Β1)=Cambridge PET=Michigan BCCE

Score: 505+

Α.Σ.Ε.Π.: Καλή Γνώση (Επίπεδο Β2)=Cambridge FCE=Michigan ECCE

Score: 785+

Α.Σ.Ε.Π.: Πολύ Καλή Γνώση (Επίπεδο C1)=Cambridge CAE=Michigan ALCE

Q & A

Αποτελεί προσόν για εξεύρεση εργασίας, ανέλιξη ή κατάληψη συγκεκριμένης θέσης, ιδιαίτερα στο Δημόσιο, αλλά και γενικότερα στην αγορά εργασίας. Επιδιώκεται να αποτελέσει τεκμήριο για τη γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός ή εκτός Ελλάδας.

Είναι το μοναδικό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα;

Το ΚΠΓ «ανταγωνίζεται» επάξια άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία ξένων οργανισμών, καθώς υποστηρίζεται ενεργά:

  • σε συμβολικό επίπεδο από το ΥΠΕΠΘ ως εθνικό φορέα
  • σε επιστημονικό επίπεδο από τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  • σε πρακτικό επίπεδο από τον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό διεξαγωγής εξετάσεων πανελλήνιας εμβέλειας του ΥΠΕΠΘ.
Αναγνωρίζεται το ΚΠΓ στην Ελλάδα ως ισότιμο με άλλα διεθνή πιστοποιητικά;

Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο».

Η αναγνώρισή του από το ευρύ κοινό ενδιαφερομένων, τον εκπαιδευτικό κόσμο και την κοινότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι σταθερά ανοδική. Μολονότι μέχρι στιγμής η πολιτεία δεν έχει προωθήσει τη διαφήμιση και προβολή του θεσμού αυτού, όπως συνηθίζεται από τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης, από το 2003 που άρχισαν να διενεργούνται εξετάσεις, συμμετείχαν σε αυτές περισσότερα από 130.000 άτομα.

Αναγνωρίζεται το ΚΠΓ στο εξωτερικό ως ισότιμο με άλλα διεθνή πιστοποιητικά;

Με προκαθορισμένο στόχο την αναγνώρισή του ως αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας από την Ευρωπαϊκή ή διεθνή αγορά εργασίας και ξένα πανεπιστήμια:

Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία.

Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Το ΚΠΓ έγινε μέλος του ICC, ενός διεθνούς οργανισμού με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Ποιες άλλες ενέργειες έχει προβλέψει το σύστημα για τη διεθνή αναγνώρισή του;

Όπως άλλα διεθνώς καταξιωμένα συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, το ΚΠΓ:

Συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο επιδιώκει την αντιστοίχιση (calibration και benchmarking) των στόχων των εξετάσεών του, με το επίπεδα γλωσσομάθειας που έχει ορίσει.

Υπόκειται σε εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Οι διαδικασίες που ακολουθεί αξιολογούνται συνεχώς με επιστημονικά προσδιορισμένα κριτήρια και τα όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που χρησιμοποιεί αξιολογούνται με διαφανή κριτήρια.

Προβλέπει να γίνει εξωτερική αξιολόγηση από διεθνή αρμόδιο οργανισμό.

Προβλέπει συντονισμένες ενέργειες προβολής και προώθησής του στο εξωτερικό.

Έχει το ΚΠΓ κοινά στοιχεία με άλλα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας;
  • Το ΚΠΓ, αντίθετα από άλλα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, υποστηρίζεται και από κρατικό φορέα και όχι από ένα πανεπιστήμιο ή έναν οργανισμό που έχει κίνητρα το συμβολικό ή το οικονομικό κέρδος.
  • Με την έννοια αυτή, έχει κοινά στοιχεία μόνο με άλλα κρατικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας που έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. – κυρίως στις βορειοευρωπαϊκές.
  • Με δεδομένο ότι λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της γλώσσας-στόχου και ότι οι εξετάσεις στηρίζονται στη διεθνή εμπειρία.
Ποιο το βασικό «πλεονέκτημα» του ΚΠΓ έναντι άλλων συστημάτων αξιολόγησης;

Τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης συνήθως σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους για μία γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της ενώ, αντίθετα, οι εξετάσεις για το ΚΠΓ στοχεύουν στην αξιολόγηση γνώσεων από Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας και λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της. Με δεδομένο το στόχο αυτό, είναι το μόνο σύστημα αξιολόγησης στην Ελλάδα –μέχρι στιγμής τουλάχιστον– που ελέγχει επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα.

Ποια χαρακτηριστικά του ΚΠΓ το διακρίνουν από άλλα συστήματα;

Το ΚΠΓ εξυπηρετεί κοινωνικούς στόχους, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στην ενωμένη Ευρώπη. Προκαθορισμένος σκοπός του, η αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών: με τρόπο ενιαίο με σεβασμό απέναντι σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, προωθώντας την αρχή της ισοτιμίας των γλωσσών με επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας και όχι στη γλώσσα ως αυτόνομο σύστημα εννοιών.