Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Γενικά

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών αποτελούν τα Κέντρα δια βίου Μάθησης. Προσφέρουν κάθε μορφής μαθησιακές δραστηριότητες στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής ASSOS, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες τις εποχής, έχουν δημιουργήσει προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω ορισμένα (κατόπιν ζήτησης και αναγκών της εποχής μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα προγράμματα).

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Εισαγωγή στο management (management essentials)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στη φιλοσοφία του Σύγχρονου Μάνατζμεντ και στην ενδυνάμωση του ρόλου του επαγγελματία μάνατζερ. Πρόκειται να παρουσιαστούν οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ και να γίνει μια αναλυτική έκθεση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών, ώστε να είναι αποτελεσματική η άσκησή του. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τόσο τις βασικές θεωρίες, όσο και καινοτόμες προσεγγίσεις γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά και να προτείνει τρόπους καλύτερης και αποτελεσματικότερης διοίκησης των ανθρώπων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ΩΡΕΣ

 

Ηγεσία και διοίκηση αλλαγών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν στην ηγεσία όπως:  Εισαγωγή στη σύγχρονη αντίληψη για την Ηγεσία σε αντιδιαστολή με τη Διοίκηση, Η αυτοπεποίθηση – Η πειστικότητα – Η διατύπωση οράματος, Ανάπτυξη ηγετικής στάσης: τα 5 βήματα, Στυλ ηγεσίας και συμπεριφορά: οι 4 τάσεις, Τα έξι στυλ ηγεσίας που συνδέονται με τη Συναισθηματική νοημοσύνη, Υπηρετική ηγεσία. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη προσωπικών ηγετικών ικανοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΏΡΕΣ

 

Διαχείριση και Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασχολείται με θεματικές ενότητες που αφορούν στις έννοιες συστήματος αξιολόγησης προσωπικού, στα ίδια τα συστήματα αξιολόγησης, στους στόχους της αξιολόγησης προσωπικού, στα στάδια του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος. Επιπροσθέτως, γίνεται εκτενής αναφορά στα πιο αποτελεσματικά έντυπα αξιολόγησης προσωπικού. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η έγκαιρη λήψη αποφάσεων για την εξέλιξη του προσωπικού, ο εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης, η βελτίωση απόδοσης και των εργαζομένων, αλλά και η διαπίστωση εγκυρότητας των τεχνικών επιλογής προσωπικού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΏΡΕΣ

Εισαγωγή στο marketing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Μάρκετινγκ είναι η επιχειρησιακή και κοινωνική διαδικασία η οποία προσδιορίζει τις ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτή και καθορίζει σε ποιες αγορές μπορεί μια επιχείρηση να ανταγωνισθεί με επιτυχία, έτσι ώστε να σχεδιάσει τα κατάλληλα προϊόντα, υπηρεσίες και προγράμματα για να ‘‘εξυπηρετήσει’’ αυτές τις ανάγκες και επιθυμίες. Το παρόν πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις Βασικές Αρχές, Έννοιες και Πρακτικές του Marketing, να κατανοήσετε το Στρατηγικό πόλο των αποφάσεων Marketing για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία, να κατανοήσετε τη ‘‘Γλώσσα του Marketing’’ που χρησιμοποιείται από τους Μarketers. Επίσης, θα διδαχτείτε πώς να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα εργαλεία του Marketing.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΏΡΕΣ

 

Digital marketing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Digital Marketing» έχει ως βασικό σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις έννοιες, αλλά και να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί προηγμένες γνώσεις Πληροφορικής, οπότε μπορεί με ευκολία να το παρακολουθήσει κάποιος με βασικές τεχνικές γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μερικές από τις θεματικές ενότητες που προσφέρονται είναι: Σχεδιασμός Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 38 ΩΡΕΣ

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων» έχει ως στόχο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με σημαντικά ζητήματα σχετικά με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, όπως οι βασικές τεχνικές του μάρκετινγκ, η εφαρμογή και υλοποίηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ, η μεθοδολογία εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά, οι αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων, οι λειτουργίες και οι στρατηγικές διαχείρισης των πωλήσεων κ.τ.λ. Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις τεχνικές που συνθέτουν το πλούσιο φάσμα του μάρκετινγκ, καθώς και να διαμορφώνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πωλήσεων. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να μάθει Λογισμικό Πρόγραμμα και να το εφαρμόζει σε δεδομένα από τον πραγματικό χώρο εργασίας επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΏΡΕΣ

 

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Αναλύονται κεντρικής σημασίας ζητήματα, όπως η άυλη φύση της εξυπηρέτησης, το περιβάλλον της, οι εξυπηρετούντες και η συμπεριφορά τους (λεκτική, μη λεκτική, γραπτή, τηλεφωνική). Διερευνώνται οι αρχές που χαρακτηρίζουν και «αναδεικνύουν» την ποιότητα της εξυπηρέτησης, αλλά και εξετάζονται τα στοιχεία που καθορίζουν την εξυπηρέτηση, όπως: ύφος, ρυθμός, σταθερότητα και ισότητα, συναισθηματική κατάσταση του εξυπηρετούμενου και το θετικό κλίμα που πρέπει να δημιουργείται. Επιπλέον, δίνονται οδηγίες και για την ψηφιακή οντότητα της εξυπηρέτησης. Τέλος παρέχονται παραδείγματα, ώστε να γίνονται αντιληπτές οι έννοιες που εξετάζονται, για να μετασχηματίζονται σε δεξιότητες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εξυπηρετούντες, ελεύθερους επαγγελματίες και, γενικότερα, σε όσους έρχονται σε επαφή με πελάτες με οποιονδήποτε τρόπο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΩΡΕΣ

 

Διαχείριση Αντιρρήσεων στις Πωλήσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο, με απλό και κατανοητό τρόπο, να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την κατάλληλη νοοτροπία, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να υλοποιούν στρατηγικές και τεχνικές για να επιτυγχάνουν αποτελεσματικές πωλήσεις και να διαχειρίζονται τις αντιρρήσεις του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να εντοπίσει ο εκπαιδευόμενος τις συνήθεις αιτίες που δημιουργούν τις απορίες και αντιδράσεις των πιθανών αγοραστών κατά τη διαδικασία της πώλησης και εμποδίζουν τη τελική πώληση. Να μπορεί επίσης ο εκπαιδευόμενος να μετατρέπει τα παράπονα των πελατών του σε πλεονεκτήματα, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων στο υφιστάμενο πελατολόγιό του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ΩΡΕΣ

 

Πώληση σε Αρνητικά Προδιατεθειμένους Πελάτες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το παρόν πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε τα επικοινωνιακά σας προσόντα, να διαβάσετε τη γλώσσα του σώματος των πελατών και ταυτόχρονα να  προσέχετε την δική σας. Ποιες είναι απαγορευμένες λέξεις και εκφράσεις και πώς να τις μετατρέψετε σε «θετικές». Θα μάθετε τις λειτουργίες της ενεργητικής κατανόησης και του θετικού σχολίου και πώς εφαρμόζονται για την πώληση σε αρνητικά προδιατεθειμένους πελάτες. Τέλος θα γίνεται εξάσκηση σε πραγματικά σενάρια και ομαδική συζήτηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΩΡΕΣ

 

Παράπονα Πελατών & Στρατηγικές Αντιμετώπισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η παροχή στους εκπαιδευομένους όλης της τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των παραπόνων των δυσαρεστημένων πελατών, με στόχο την αύξηση της πιστότητας και της ικανοποίησής τους για να αγοράσουν ξανά. Ένα από τους κυριότερους στόχους είναι  να μιλήσουν και σε άλλους για τις θετικές τους εμπειρίες, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να γίνουν και αυτοί πελάτες, αλλά και η μείωση της πιθανότητας απώλειας πελατών εξαιτίας της δυσαρέσκειας τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΩΡΕΣ

Αποτελεσματική και αποδοτική Γραμματειακή Υποστήριξη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στη διεύρυνση του φάσματος των προσωπικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε καίριους τομείς, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον περίπλοκο και απαιτητικό ρόλο τους στη σύγχρονη εποχή. Θα σκιαγραφηθεί το «πορτραίτο» της σύγχρονης Γραμματέως, θα περιγράφουν τα σύγχρονα καθήκοντα και οι αυξημένες αρμοδιότητές της, θα αναπτυχθούν οι προσωπικές τις ικανότητες για επικοινωνία και διαχείριση συνδιαλλαγών, θα τονιστεί η σημασία των επικοινωνιακών σχέσεων με προϊσταμένους, πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους, και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΩΡΕΣ

 

Γραμματέας Manager

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Στο παρόν σεμινάριο οι «πολύτιμες βοηθοί» βοηθιούνται με τη σειρά τους, ώστε να μετατρέψουν την εργασιακή τους πρακτική και νοοτροπία από απλή γραμματειακή διεκπεραίωση σε ρόλο καθοριστικού βοηθού και υποστηρικτή ενός ανώτερου/ανώτατου στελέχους. Είναι εντυπωσιακό το πώς πολλά από τα στελέχη του συγκεκριμένου τομέα και όχι μόνο θα αντιληφθούν νέες δυναμικές και εκφάνσεις της εργασίας τους, που μέχρι τώρα ίσως και να αγνοούσαν. Η αποτελεσματική διαπροσωπική & τηλεφωνική επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγματεύσεων, η αποτελεσματική διαχείριση, ο προγραμματισμός και η αξιοποίηση χρόνου, το project management και η διαχείριση του stress είναι μερικά από τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ανάπτυξης των στελεχών-υποστηρικτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ΩΡΕΣ

 

Επικοινωνία και Management για Γραμματείς Διευθύνσεως

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τις Γραμματείς Διευθύνσεως για τα αυξημένα καθήκοντα του σύγχρονου ρόλου τους.

Πρόκειται για πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην επικοινωνία και τη διαχειριστική διεύθυνση (management) της Γραμματέως.  Ιδιαίτερη βάση σε επίπεδο γνώσεων θα δοθεί ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για την επικοινωνία και το management του ρόλου τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις που προκύπτουν από το ρόλο τους, με ψυχραιμία και διπλωματικότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΩΡΕΣ

Personal Profile System

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να αναπτύξει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε – διαβάζουμε τους ανθρώπους, ώστε να επιτύχουμε σχέσεις που δημιουργούν πωλήσεις με περισσότερους πελάτες και γενικότερα υποψήφιους αγοραστές. Βασίζεται στο εξής τρίπτυχο:

  1. Κατανόηση του προσωπικού μας στυλ στις πωλήσεις
  2. Αναγνώριση του στυλ του αγοραστή
  3. Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων πωλήσεων προσαρμοσμένων στο προσωπικό στυλ του πωλητή και υποψήφιου πελάτη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ΩΡΕΣ

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές, όσο και οι νέοι, καθώς και άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή. Σκοπός του εκάστοτε προγράμματος αποτελεί ο εμπλουτισμός και η διασύνδεση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, σε συνδυασμό με τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Απώτερος στόχος είναι ο εφοδιασμός των συμμετεχόντων με πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες επιμορφωτικές ανάγκες του εκάστοτε επιστημονικού κλάδου και της απασχόλησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΩΡΕΣ

 

Η Τέχνη των επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Οι ικανότητες διαπραγμάτευσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο σε πολλούς τομείς της επαγγελματικής και προσωπικής συμπεριφοράς των σύγχρονων στελεχών επιχειρήσεων. Όλα, ανεξαιρέτως, τα στελέχη επιχειρήσεων εμπλέκονται σε πληθώρα διαπραγματεύσεων, σε καθημερινή βάση. Η διαπραγμάτευση, όταν δεν είναι ένα παιχνίδι δύναμης, αποτελεί μια αποτελεσματική διαδικασία ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και επίτευξης αμοιβαίου οφέλους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι μια από τις πλέον πολυσύνθετες δεξιότητες και μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα, μόνο αν γνωρίσουμε και κατανοήσουμε τα δομικά στοιχεία που τη συνθέτουν. Όταν η διαπραγμάτευση γίνεται με σύστημα, επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα, δημιουργείται θετικό κλίμα μεταξύ των δύο μερών και βελτιώνεται η προσωπική εικόνα των εμπλεκόμενων. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει το συμμετέχοντα να αποκτήσει την ικανότητα της αποτελεσματικότερης διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, είτε αυτή πραγματοποιείται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, είτε σε συνεργατικό. Με ομαδικές, πρακτικές ασκήσεις και υποστηρικτικά εργαλεία στοχεύουμε στο να βελτιώσουμε τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης των συμμετεχόντων, ώστε να διεκδικούν ή να αντιμετωπίζουν διεκδικήσεις και αιτήματα άλλων με επιτυχία, να πετυχαίνουν θετικά αποτελέσματα και να προωθείται η φιλοσοφία win – win, όπου αυτό είναι εφικτό. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΩΡΕΣ

 

Advanced People Management και Συναισθηματική EQ, Κοινωνική SQ και Δημιουργική CQ Νοημοσύνη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Το παρόν σεμινάριο επιχειρεί να βοηθήσει το στέλεχος να συνεργαστεί, αλλά και να ηγηθεί στην ομάδα-τμήμα του με τον πλέον αποτελεσματικό και καινοτομικό τρόπο (CQ), να εφαρμόσει τις αρχές του Coaching και αποτελεσματικό έλεγχο συναισθημάτων (EQ) κατά την καθημερινή του συνεργασία του με άλλα στελέχη και να δημιουργήσει κλίμα αποτελεσματικής συνεργασίας και αυτό-παρακίνησης στους συνεργάτες και υφισταμένους (SQ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΩΡΕΣ

 

Αποτελεσματικές Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Μέσα σε αυτά τα νέα οικονομικά δεδομένα όπου και οι δύο πλευρές αγοραστές και πωλητές αποσκοπούν στα μέγιστα οφέλη με το ελάχιστο κόστος, οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης γίνονται επιτακτική ανάγκη. Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Αποτελεσματικές Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση και δεξιότητες για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί διαπραγματευτές, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούν την πελατοκεντρική προσέγγιση και να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα προβλημάτων κατά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΩΡΕΣ

 

Επαγγελματική Αυτογνωσία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Η Επαγγελματική μας Ταυτότητα αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι του εαυτού μας που διαρκώς εξελίσσεται, μαθαίνει και αναπτύσσεται μαζί μας. Αν είστε σε μεταβατικό στάδιο στην καριέρα σας, ή αν πιστεύετε ότι έχετε χρησιμοποιήσει ήδη όλες τις ικανότητες και τα ταλέντα σας και είστε σε αδιέξοδο, το βιωματικό σεμινάριο Επαγγελματική Αυτογνωσία θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Μέσα από διαδραστικές, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, θα γνωρίσετε καλύτερα τον επαγγελματικό σας εαυτό, θα συνδεθείτε με τις πηγές δύναμης που διαθέτετε και θα ανακαλύψετε επαγγελματικές διεξόδους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΩΡΕΣ

 

Διαχείριση χρόνου – Διαχείριση Στρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Ο χρόνος είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει ο άνθρωπος. Το παρόν σεμινάριο έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία του χρόνου στη ζωή μας. Να βοηθήσει στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον εργασιακό μας χρόνο. Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα, άνεση, ευελιξία και απελευθέρωση από το άγχος που κατατρώγει καθημερινά τους εργαζόμενους και δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα. Επίσης σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες τρόπους σωστής οργάνωσης του χρόνου, να μάθουν να διώχνουν το «αρνητικό» άγχος και να γίνουν πιο παραγωγικοί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ΩΡΕΣ